Sendbean - narzędzia marketingowe: callback (call back), web push.

Regulamin świadczenia usług serwisu internetowego sendbean.pl1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego Sendbean dostępnego w domenie sendbean.pl. Polityka prywatności oraz Cennik stanowią integralną część Regulaminu.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę jako usługa, za pomocą którego Użytkownik może zarządzać widgetem/kontem oraz dokonywać ustawień funkcjonalności. Liczba i rodzaj funkcjonalności Aplikacji udostępnianych danemu Użytkownikowi uzależnione są od tego, jaki Pakiet wybrał Użytkownik.

Widget - element wyświetlany na stronie Użytkownika przyjmujący formę przycisku, bądź okna pop-up.

Cennik – dokument dostępny w Serwisie określający wysokość opłat za korzystanie z Usług wchodzących w skład danego Pakietu. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen.

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług.

Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się określonej ilości znaków podanej podczas rejestracji.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu.

Konto testowe – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu w okresie 30 dni od dnia Rejestracji.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.

Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po wyrażeniu dobrowolnej zgody, z której Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.

Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu.

Opłata abonamentowa – kwota do zapłaty za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu. Opłaty abonamentowe określa Cennik.

Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług, polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji. Rodzaj i zakres Usług zależy od wyboru Pakietu.

Usługodawca – Angels Advertising Sebastian Mroczek z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Dolna 16/2, 10-699 Olsztyn, NIP 566-193-95-15, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług.

Użytkownik testowy - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest jednorazowa możliwość bezpłatnego korzystania z Usług przez okres 30 dni.

Awatar – grafika zamieszczana na widgecie, może zawierać zdjęcie wstawione przez Użytkownika, bądź wybrane z otrzymanych szablonowych zdjęć podanych w serwisie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w danym Pakiecie. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

Pakiet – wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika.

Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem (ewentualnie Kontem testowym).

Płatność - czynność polegająca na opłaceniu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, ceny wybranego Pakietu.

Pracownik – osoba fizyczna, którą Użytkownik na podstawie uprawnień przysługujących Użytkownikowi na podstawie Umowy, upoważnił do korzystania z Aplikacji. Pracownikiem w rozumieniu niniejszej definicji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie działania i zaniechania Pracowników.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy oraz założeniem Konta lub Konta Testowego.

Serwis – serwis internetowy Sendbean prowadzony przez Usługodawcę, dostępny w obrębie domeny i subdomen adresu sendbean.pl.

Strona – Usługodawca lub Użytkownik.

Strony – Usługodawca i Użytkownik.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz Cennikiem.

W celu korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien posiadać:

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • aktywny numer telefoniczny zarejestrowany u operatorów telefonicznych świadczących usługi na terenie Polski.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wybranym przez niego Pakiecie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne, bądź ograniczone.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych Osobowych w zakresie koniecznym do realizacji Umowy, a także do przetwarzania Danych Osobowych również w innym celu, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie może się odbywać jedynie za uprzednią pisemną zgodą Właściciela lub podmiotów uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Usługa wysyłania powiadomień sms dotyczy tylko numerów telefonicznych zarejestrowanych u polskich operatorów telefonicznych.

Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu poprawnego działania Usługi w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, tj: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer z wyłączeniem przeglądarek w wersjach starszych. Warunkiem poprawnego działania jest włączona obsługa JavaScript oraz włączona obsługa plików „cookies”.

Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik poprzez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości, informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub telekomunikacyjnym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Usług jest płatne, z zastrzeżeniem możliwości bezpłatnego korzystania z Usług przez Użytkownika testowego.

Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.

Korzystając z Serwisu należy:

 • przestrzegać Regulaminu,
 • korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin
 • nie wykonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym Użytkownikom
 • nie wykonywać działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację
 • nie wykonywać działań naruszających prawa innych Użytkowników
 • korzystać z Aplikacji i Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Użytkownik korzystając z dostępnego w serwisie Avatara nie może przypisywać konkretnych imion lub funkcji modelowi (osobie widocznej na zdjęciu), przedstawiać wizerunek osoby w złym świetle lub przedstawiającym w sposób, którym może poczuć się urażona.

Niedozwolone jest używanie aplikacji (osadzania skryptu) w stronach:

 • pornograficznych i/lub promujących strony pornograficzne;
 • reklamujące i/lub świadczące usługi agencji towarzyskich lub podobnych miejsc, włączając usługi osób do towarzystwa lub podobne;
 • udzielających poparcia politycznego;
 • zawierających inne nielegalne, obraźliwe lub niemoralne treści

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek korzystania z Serwisu oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, a także o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, a także może ograniczyć wykonywanie oferowanych Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych innych osób
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania Internetu, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy
 • wykorzysta w sposób „umyślny” ewentualne błędy i luki w kodzie

5. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY

Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.

Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.

Pola Formularza Rejestracyjnego, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym.

Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z informacją o utworzeniu Konta testowego. Od tego momentu Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Konta testowego przez okres nie dłuższy niż 30 dni jednokrotnie oraz nie jest uprawniony do ponownego otrzymania Konta testowego.

Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas określony.

Umowa na czas określony wygasa z chwilą upływu 30-dniowego okresu testowego, chyba że poprzez dokonanie Płatności za wybrany Pakiet, Użytkownik przedłuży możliwość korzystania z Usług. W takim wypadku dokonanie Płatności skutkuje zmianą Umowy na Umowę na czas nieokreślony.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treści zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji oraz treści przesyłane przez Widget przez inne podmioty do Użytkownika.

Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika w Aplikacji treści naruszających prawa osób trzecich, obowiązujących przepisów prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Za takie treści, w szczególności uznawane są treści, które:

 • wzbudzają lub propagują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek
 • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób
 • są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają odesłania do treści o charakterze pornograficznym
 • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób
 • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze
 • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich
 • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych
 • zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony
 • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby
 • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się publikowania w Aplikacji treści, o których mowa w punkcie powyżej lub dopuszcza się działań utrudniających, lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania ze wszystkich Usług przez tego Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku braku zaprzestania działań, o których mowa w punkcie powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a także do likwidacji Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku likwidacji Konta z winy Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Opłaty abonamentowej.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem oraz Umową.

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie wykraczającym poza treści Umowy i Regulaminu. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługodawca jest posiadaczem wszelkich praw do utworu, w szczególności utworów prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści. Wyjątek stanowią elementy do których Usługodawca posiada prawa na zasadach licencji (np. zdjęcia użyte z banków zdjęć).

Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób całości bądź jakichkolwiek części praw na dobrach niematerialnych utworów, znaków towarowych oraz oznaczeń należących do Usługodawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi.

Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Okresu abonamentowego licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Aplikację, na następujących polach eksploatacji:

 • korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (lub osoby upoważnione przez Użytkownika) na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika.
 • korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę narzędzia.

Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celu zarządzania treścią, w tym jej publikacją w Serwisach Internetowych, co do których Użytkownikowi przysługują uprawnienia do zarządzania treścią. Powyższe dotyczy również korzystania z Aplikacji w ramach Konta testowego.

Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z Umowy), ani też wykorzystywania Aplikacji dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w punkcie powyżej.

Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.

Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.

8. TREŚCI

Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, pliki audio oraz inne materiały, wszelkie bazy danych bądź informacje zebrane w systemach CRM, które są tworzone, przechowywane lub przesyłane przy pomocy Usługi (Treści) spoczywają na Użytkowniku. Odpowiedzialność ta dotyczy także Treści stanowiących linki do stron internetowych oraz zasobów czy inne usługi, którymi Użytkownik się posługuje.

Usługodawca nie rości sobie jakichkolwiek praw względem Treści i przyjmuje, iż prawa dotyczące Treści przysługują wyłącznie Użytkownikowi, bądź osobom, które te treści przesłały do Użytkownika.

W chwili, gdy Użytkownik prześle lub udostępni w jakikolwiek inny sposób Treści należące do osób trzecich, zobowiązany jest, bez względu na obowiązki wynikające z Regulaminu wypełnić warunki świadczenia usługi, warunki licencyjne lub regulaminy określone przez te podmioty.

Usługodawca umożliwia pobieranie wcześniej zamieszczonych przez Użytkownika lub osoby, które wysłały treści do Użytkownika. Użytkownik może pobrać treści z serwerów Usługodawcy na nośniki danych (np. zapis na dysku twardym). W związku z czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy za ochronę poufności i integralności Treści dotyczy tylko i wyłącznie Treści znajdujących się na serwerach Usługodawcy i tylko w czasie gdy tam się znajdowały.

9. ROWIĄZANIE UMOWY

Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec okresu rozliczeniowego, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres drugiej Strony. Usługodawca może rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony w trybie przewidzianym w zdaniu poprzedzającym z ważnych przyczyn, to jest w razie:

 • planowania przez Usługodawcę ograniczenia zakresu świadczenia Usług lub planowania zakończenia świadczenia Usług
 • wystąpienia okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem istotnych utrudnień w świadczeniu Usług
 • wprowadzenia przez kontrahentów Usługodawcy nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie
 • zaistnienia zmian w Serwisach Internetowych skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie.

Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji. Usługodawca nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji do Serwisów Internetowych. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy dotyczy Konsumenta Usługodawca jest uprawniony do dokonania czynności wskazanych zdaniu pierwszym niniejszego punktu po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy.

W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę oraz w przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy.

Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik:

 • naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu
 • podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie
 • podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu,
 • dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu
 • działał lub działa na szkodę Usługodawcy
 • podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane
 • naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie
 • narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych
 • nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie.

10. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykiem występującymi przy korzystaniu z tej sieci.

Ryzyko związane z korzystaniem z Internetu polega między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).

Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. W celu zapobiegania tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

11. ZMIANY REGULAMINU

Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia:

Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:

 • konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy
 • zmianę procesów działania Serwisu lub Aplikacji, w tym modyfikacji, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji
 • modernizację Serwisu lub Aplikacji
 • dostosowanie Regulaminu, Serwisu lub Aplikacji do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach
 • uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników.

Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZERWY TECHNICZNE

Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana.

Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do ubiegania się o przedłużenie ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pkt. A Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

Pkt. B W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

Postanowienia pkt. .A oraz .B powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim dokonanie wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej jest w danym wypadku prawnie dopuszczalne. Postanowienia pkt. .A oraz .B powyżej, jak również inne postanowienia niniejszego Regulaminu, nie naruszają przepisów państw innych niż Rzeczpospolita Polska, których zastosowania nie można wyłączyć w drodze umowy (może to dotyczyć w szczególności przepisów mających na celu ochronę praw Konsumentów). Zdanie poprzednie nie ma zastosowania, jeżeli w danym wypadku dopuszczalne jest wyłączenie również takich przepisów państw obcych na skutek dokonania wyboru prawa zgodnie z pkt. .A oraz .B powyżej.

Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.